maanantai 27. helmikuuta 2017

Med bedömning och handledning i fokus

Hur lyckas jag som lärare, utifrån bedömning, befrämja lärande, reflektion och utveckling hos de studerande?  Får de studerande möjlighet att visa sina verkliga kunskaper på bästa sätt?

Fredagen 3 februari samlades ett 40-tal lärare från de två finlandssvenska nätverken och några andra gymnasier i Tammerfors för fortbildning kring dessa frågor. Dagen arrangerades av Centret för livslångt lärande vid Åbo akademi i samarbete med våra två nätverk.

Gudrun Erickson, professor i pedagogik (med inriktning mot språk och bedömning) från Göteborgs universitet, höll en insiktsfull och fängslande föreläsning kring ’Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet’. Hon lyckades med konststycket att på kort tid både väcka till insikt och roa sin publik!

Enligt Gudrun är pedagogisk bedömning att tydligt kommunicera kring vad det centrala är och dra riktiga slutsatser så att man kan finna optimala sätt att gå vidare. Som lärare bör vi säkra kvaliteten i bedömningen så att vi befrämjar rättvisa och likvärdighet. Bra bedömning är lika bra för läraren och den studerande! Grundprinciperna är tydlighet, giltighet, tillförlitlighet och respekt. Det är av central betydelse att variera uppgifter och responsformer.

Det finns ingen motsättning mellan formativ och summativ bedömning eftersom båda är självklara och nödvändiga. Formativ bedömning eller bedömning för lärande ger en mångfacetterad och framåtriktad respons. De studerande aktiveras som resurser både för sig själva och varandra och lär sig diskutera lärande på ett respektfullt sätt. Gudrun betonade variation (´not more of the same´) och kommunikation med de studerande kring bedömning. Varför inte ställa frågan oftare: ”Hur visar du dina verkliga kunskaper på bästa sätt?” Genom självbedömning, kamratbedömning och lärarbedömning så sätts fokus på utveckling av lärande.

Efter lunchen höll Marianne Nummela, NLP Trainer från Åbo, en workshop kring feedback och respons (med non-violent communication som grund). Vi fick orsak att reflektera över de utmaningar vi som lärare har i att ge rätt typ av feedback och respons. Det här är viktigt inte minst med tanke på individens lärande, synen på sig själv och andra.

Dagen avslutades med diskussion i ämnesgrupper och vår förhoppning är att kunna ordna en motsvarande fortbildningsdag nästa vår. 

Diane-Christine Blusi
Lektor i engelska, prorektor i gymnasiet Vasa övningsskola 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti